» تقدير از غرفه نظام مهندسي ساختمان استان همدان در اولين حضور خود در نمايشگاه هفته پژوهش آذر ماه 96